#135 - Life Coachingstechniek: NLP!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het graag hebben over coaching vanuit de methode NLP oftewel neuro-linguïstisch-programmeren.

Wat is NLP eigenlijk?

Neuro

We creëren voor onszelf een eigen interpretatie van de werkelijkheid, omdat onze hersenen - via ons zenuwstelsel (neuronen) - onze binnengekomen zintuiglijke informatie (zien, horen, proeven, ruiken en voelen) zeeft, ordent en codeert. Onze hersenen verwerken deze informatie verder, waardoor wij - kort gezegd - een andere werkelijkheidsopvatting creëren dan de objectieve werkelijkheid.

Linguïstisch

Linguïstisch is een ander woord voor taal. De informatie die in de hersenen is verwerkt geven we een eigen betekenis. Dat uiten we weer via taal en gedrag. Dit doen we verbaal - maar ook non-verbaal. 

Programmeren

We geven dus een eigen betekenis aan de zintuiglijke informatie die onze hersenen heeft verwerkt. In het geval dat we betekenis geven aan deze informatie, geven we onze hersenen een signaal terug.

Onze hersenen zorgen er dan voor dat we in een bepaalde gemoedstoestand / 'state' terechtkomen. Deze state zorgt er weer voor dat er bepaalde spieren actief worden (lees: gedrag).

Een bepaalde gebeurtenis uit het verleden is van invloed op ons huidige gedrag. Dit gedrag wordt getriggerd door bepaalde binnengekomen zintuiglijke informatie waar wij een bepaalde innerlijke ervaring uit het verleden aan hebben gekoppeld. 

Met andere woorden: ons gedrag is veelal het effect van een eerdere innerlijke ervaring.

Dat is de basis van NLP. Ons gedrag wordt dus aangestuurd door onze zintuiglijke waarnemingen die zijn gekoppeld aan het verleden.

De belangrijkste veronderstellingen van NLP

NLP is gebaseerd op een aantal overtuigingen die van belang zijn om effectief een coachee te kunnen coachen vanuit de theorie van NLP.

1. De kaart is niet het gehele gebied

Dit is de belangrijkste veronderstelling en geeft de kern weer van de coachingsmethode NLP. We leven als mens in onze eigen werkelijkheid en we handelen ook vanuit die werkelijkheid. De coach kan dit inzicht verlenen aan coachee en daardoor kan hij meer respect opbrengen voor het gedrag van andere mensen - we zitten allemaal in onze eigen wereld.

2. De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt

De wereld geeft je wat je brengt als je communicatie maar goed in orde is. Je zult de energie die je geeft, pas terugkrijgen als deze energie bij jou is vrijgekomen en - niet onbelangrijk - ook is aangekomen bij de ander.

Aan de hand van de reactie van de ander kun je erachter komen of je communicatie op orde is: de ander is jouw spiegel. 

Het is van belang voor een coach om coachee bewust te maken dat hij de respons op zijn communicatie respecteert en ervan kan leren.

3. Lichaam en geest vormen een cybernetische eenheid

Lichaam en geest zijn geen gescheiden eenheden: het stoffelijke lichaam en de onstoffelijke geest zijn dus volgens dit basisprincipe één.

Ze zijn met elkaar verbonden en reageren op elkaar: de wisselwerking tussen lichaam en geest is wederzijds. 

Het lichaam is de spiegel van de geest en je lichaamshouding kan van invloed zijn op je emoties en gedachtes. Het is van belang dat coachee hier kennis van neemt: gedachtes zijn dus van invloed op de gesteldheid van het lichaam en vice versa.

4. Mensen beschikken over alle hulpbronnen om hun resultaten te bereiken  

Mensen kunnen veranderen met de (beperkte) middelen om zich heen. Indien je niet gelooft dat je als mens onafhankelijk van welke omstandigheden dan ook kunt veranderen, zal dat ook niet gebeuren. Het is belangrijk om coachee te laten inzien dat hij of zij alle middelen in de nabijheid heeft om te kunnen veranderen.

5. Er bestaat geen mislukking - er is enkel feedback

De omgeving en het leven geeft signalen aan je. Het is belangrijk om coachee te laten inzien om bewust te leven, zodat hij of zij in staat is om deze signalen te kunnen oppakken. Ik noem dit feedback-signalen. 

Deze signalen maken je bewust en kunnen je leven een bepaalde richting opsturen. Het kan ook helpen om je gedrag te veranderen. Zie deze feedback als iets positiefs, zodat jij jezelf continu kan ontwikkelen. Het is van belang dat coachee weet dat feedback hem verder kan brengen in het leven.

6. Elk gedrag heeft een positieve intentie (minimaal voor die persoon zelf)

Beschouw elk gedrag van een persoon als een positieve intentie. Dit klinkt vreemd, maar besef dat elke handeling van een persoon iets goeds voor hem of haar kan betekenen. Dit hoeft niet te betekenen dat dit gedrag positief is voor de nabije omgeving. Op deze wijze ga je anders kijken naar de medemens en neemt je inlevingsvermogen in een ander toe.

Leer ook gedrag te onderscheiden van identiteit. De persoon zelf is niet slecht - maar enkel zijn gedrag. Het gedrag van een persoon is niet hetzelfde als de persoon zelf. Wanneer je coachee daarvan bewust maakt, zal hij kunnen inzien dat zijn eigen (negatieve) gedrag niet zijn identiteit weergeeft en kan hij een positievere blik werpen op de identiteit van hemzelf en/of van andere mensen.   

7. Mensen maken de beste keuze die voor hen op dat moment beschikbaar is

Elk gedrag heeft een positieve intentie en elk gedrag is de beste keuze die op dat moment - binnen het denkkader en het wereldmodel van de ander - voor de desbetreffende persoon voorhanden is. Als coach is het van belang om respect te hebben voor de keuzes van coachee. Coachee kan tegelijkertijd respect opbrengen voor de keuze die andere mensen in hun leven maken.

8. You are driving your bus!

Je bent de schepper van je eigen leven en geen slachtoffer van je omstandigheden. 

Dit wordt in de NLP-methode ook wel ‘cause-and-effect’ genoemd. Jij als persoon hebt dus veel invloed op zowel je eigen handelen als het handelen van je medemens. Je hebt dus als persoon invloed. Deze veronderstelling zorgt ervoor dat coachee zijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel terugkrijgt en zich niet meer als slachtoffer opstelt.

NLP, T.O.T.E methode en Coaching

We willen volgens de methode NLP dat coachee zich van zijn huidige situatie naar de gewenste situatie begeeft. Daarbij proberen we hindernissen te verzwakken en hulpbronnen te versterken. Een van de methodes binnen NLP die daarvoor wordt gebruikt is de T.O.T.E-methode (TEST – OPERATE – TEST – EXIT). 

Eigenlijk heel simpel. 

Je test de huidige situatie van coachee. Let daarbij in deze fase vooral naar het gedrag van coachee en niet naar zijn verhaal. Het verhaal van coachee kan misleidend zijn, terwijl zijn houding en gedrag meer bepalend zijn voor de huidige situatie. 

De operate-fase is de fase dat coachee en coach gezamenlijk een plan opstellen om de exit-fase te bereiken. 

De tweede testfase is de fase voorafgaande aan de exit-fase. In deze fase wordt getest of het gewenste resultaat is bereikt.

Het is van belang om bij dit proces rekening te houden met het NLP-model van de ‘neurologische niveaus’, samengesteld door Robert Dilts.   

Beteson ontdekte al dat als een hoger niveau verandert, de onderliggende niveaus of het onderliggende niveau ook verandert. Het is dus van belang dat coachee inziet dat een missie/visie van belang is om de onderliggende niveaus te kunnen veranderen. 

De basishouding van de coach zou dan ook moeten zijn om het zingevingsvraagstuk eerst te behandelen en veel aandacht te geven.    

De coach moet ook bedacht zijn dat coachee meestal de omgeving of zijn gedrag aanhaalt voor zijn hulpvraag, terwijl er vaak een achterliggende hulpvraag is die aansluit bij het zingevingsvraagstuk. Wees daar als coach dus op bedacht.

Ik wil graag specifiek verder ingaan op het spiritualteitsvraagstuk (het meest abstracte hoogste niveau), omdat dit van zeer groot belang is voor het oplossen van de hulpvraag.

Spiritualiteit  

Spiritualiteit is groter dan jouw identiteit. Het is iets tussen jou en het universum. Waar maak jij deel vanuit en welke toegevoegde waarde wil jij zijn of ben jij voor het groter geheel (waartoe)? 

Belangrijke vragen die je als coach zou kunnen stellen zijn:

1) Welke bijdrage lever je aan het groter geheel en welke bijdrage zou je willen leveren aan dit geheel?

2) Wat maakt dat je gekozen hebt voor datgene wat je nu doet?

Context- en betekenisherkadering

We bekijken naast het neurologische niveau ook naar welke hindernissen de persoon tegenkomt om zijn missie in zijn leven te bereiken. Een manier om de hindernissen van coachee te pareren, is om de context of de betekenis te herkaderen.

Contextherkadering

Een voorbeeld van contextherkadering is bijvoorbeeld om het probleem van coachee in een ander perspectief te plaatsen. Dit kan zijn in tijd of locatie. Een voorbeeld is dat een vader zich zorgen maakt over het eigenwijze gedrag van zijn dochter.

De coach stelt hem de vraag: ‘dit eigenwijze gedrag kan ook een positieve uitwerking hebben. Ze kan immers slechte mannen later op afstand houden, toch?’

De coach plaats het eigenwijze gedrag van dochter dus in een ander (relatie)perspectief / context en laat zo de coachee inzien dat er ook positieve gevolgen zijn aan haar opstandige gedrag.

Betekenisherkadering

Een betekenisherkadering is een minder zware vorm dan een contextherkadering en verandert niet de context waarin het probleem zich afspeelt, maar geeft een andere betekenis aan het probleem. 

We nemen weer als voorbeeld de opstandige puberdochter. Een andere betekenis aan het gedrag van dochter zou kunnen zijn dat de vader maar beter blij kan zijn met het opstandige gedrag van zijn dochter, aangezien dit gedrag een bepaalde mate van zelfverzekerdheid uitstraalt. Je verandert dus hier de betekenis van het gedrag en niet de context.    

Er zijn nog talloze andere methoden binnen de wereld van NLP, maar voor nu zijn de belangrijkste methoden besproken. 

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl