#94 - De Zeven Universele Spirituele Principes die je verder laten groeien als Mens en als Leider!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het graag hebben over de zeven universele spirituele principes die je verder laten groeien als mens en als leider!

1. Eerste principe: analogie

‘Wat boven is, is ook beneden en wat buiten is, dat is ook binnen’

Wat wil ik hiermee zeggen.

Dit betekent dat alles onafscheidelijk met elkaar verbonden is en dat er geen absolute kloof is tussen het 'ene' en het 'andere'. Je hebt zelfs het 'ene' nodig om het 'andere' te kunnen verklaren en ook te kunnen waarderen. Kortom: alles is één, maar binnen één is noodzakelijke diversiteit mogelijk. 

Dit manifesteert eveneens dat oorzaak en gevolg en doel en middel altijd met elkaar verbonden zijn: het één kan niet zonder het andere.

Het is net als de aarde die niet zou kunnen bestaan zonder de zon, de boer niet kan ‘boeren’ zonder zijn land en de machthebber niet kan heersen zonder zijn machtelozen.

Het besef van dit principe heeft tot gevolg dat de handelingen die je verricht aandachtiger en bewuster zullen worden, aangezien je weet dat elke handeling zijn effect kan hebben op de omringende omgeving.

Bovendien ga je minder leuke dingen meer waarderen, omdat je weet dat je ‘donker’ nodig hebt om het ‘licht’ te kunnen appreciëren/waarderen. 

Dit een bemoedigende staat van bewustzijn.

2. Het tweede principe: harmonie en evenwicht

Alles wat er intrinsiek in de mens en op aarde gebeurt, leidt uiteindelijk tot een nieuw harmonisch evoluerend evenwicht.

Bij de mens zien we dit terug in het evenwicht tussen lichaam en geest. 

Een overbelasting van de geest vraagt om lichamelijke ontspanning, terwijl fysieke inspanning vraagt om geestelijke verstrooiing.

Ze zeggen weleens dat je pas echt volwassen wordt, als je als mens in staat bent om de harmonie in jezelf weten te creëren – zodat je in een energieke FLOW-staat terecht kan komen.

Disharmonie kunnen we ook waarnemen in maatschappelijke verschijnselen.

Te veel mededogen stimuleert een harde opstelling.

Te veel criminaliteit vraagt om meer wetgeving.

Veel honger en leed leiden tot vrijgevigheid en hulp.

Het Romeinse Rijk ging ten onder aan te veel succes en het Derde Rijk aan te veel falen.

Dus alles waar ‘te’ voor staat is niet goed, maar wordt door de natuur wel harmonisch ‘weggecompenseert’ door nieuwe verschijnselen. 

Dit is een rustgevende gedachte.

3. Het derde principe: de wet van drie

Drie is een spiritueel getal. 

Het is te vergelijken met de heilige drie-eenheid in het christelijk geloof (Vader, Zoon en de Heilige geest).  

Alle gebeurtenissen, acties en handelingen die in deze wereld plaatsvinden, hebben te maken met de navolgende drie voortbrengende krachten:

Eerst wordt er een polariteit geschapen, zodat er daadwerkelijk iets gebeurt: een voortbrengende actie. Zonder polariteit is er geen sprake van een verschijnsel.

Een polariteit heeft twee krachten: een these en een antithese.

Een reactie lokt altijd een wederreactie op, die weer kan leiden tot een conflict: verdeeldheid of een tegenstelling.

Na deze wederreactie komt er een reactie die eenheidscheppend is. Dit wordt wel de synthetische handeling genoemd.

Het enkel waarnemen van de reactie en de wederreactie zal leiden tot stagnatie in de navolgende gebeurtenissen. Het loslaten van de ‘reactie’ en de ‘wederreactie’ en het niet-oordelen daarover, zal de ingang van de synthetische handeling echter bespoedigen. Dit is een kwestie van oefening en geduld.

Het is zeer moeilijk om deze derde kracht waar te kunnen nemen, aangezien de mens en wij als persoon en de maatschappij vaak geïdentificeerd zijn geraakt met deze twee polariserende krachten.

Het is dus goed om van deze drie krachten op de hoogte te zijn:

1. These

2. Antithese

3. Synthese

De synthese leidt tot harmonie en evenwicht.

Op het moment dat je als mens en als leider bewust bent van deze ‘heilige drie-eenheid’, ben je in staat om ‘meer los te kunnen laten’ en ‘afstand te kunnen nemen van deze polariserende krachten’, omdat je weet dat de natuur altijd zal streven naar een nieuw harmonisch evenwicht.

Dit is uiteraard geen vrijbrief om geen handelingen meer te verrichten. Maar het besef dat de natuur streeft naar een nieuw harmonisch evenwicht, is een prettige gedachte op de achtergrond.

4. Het vierde principe: de wet van zeven

- De week heeft zeven dagen

- De aarde werd volgens de Bijbel in zeven dagen geschapen

- Je hebt zeven verschillende trillingsniveaus

- Je hebt de zeven magere en de zeven vette jaren

- Een proces wordt in zeven stappen afgerond

Rome werd ook niet in één dag gebouwd.

Het is dus goed om een project in zeven ‘magische’ stappen te verdelen en maar gewoon deze te doorlopen om stilstand te voorkomen. Op het moment dat deze zevenvoudige opeenvolging van gebeurtenissen stagneert, dan vindt er geen verandering, ontwikkeling of evolutie plaats.

5. Het vijfde principe: wedergeboorte

Wedergeboorte - reïncarnatie genoemd - is de periodieke terugkeer van de goddelijke levensvonk in een menselijk lichaam.

Het is een spiritueel verschijnsel dat we in de natuur dagelijks om ons heen kunnen waarnemen. Het is een eeuwigdurende cyclus van komen en gaan, van eb en vloed, dag en nacht, van licht en duisternis, van activiteit en rust, van geboorte en sterven, enzovoort.

Alles in de natuur is onderworpen aan dit principe van vernieuwing van vorm. Het is net als een onderwijssysteem, waarbij je diverse klassen doorloopt om jezelf te kunnen ontwikkelen. Zo is het leven en de navolgende levens ook:

‘We gaan terug om bepaalde lessen te leren, bepaalde gaven te ontwikkelen en aan het eind van de periode gaan we naar huis of trekken we ons terug in een fijnere of subtielere staat voor een periode van rust en ontspanning, in wat we het ‘Land van Licht’ kunnen noemen. Gedurende deze tijd kan de ziel terugkijken op wat gewonnen of verloren is in het zojuist beëindigde leven en kan zij nieuwe plannen maken en beslissen wanneer de tijd gekomen zal zijn die te ondernemen’

en

‘Door reïncarnatie krijgt ieder van ons, onze onvergankelijke levensvonk, de gelegenheid om zijn lessen hier op aarde te leren en daardoor te evolueren naar de eenheid, naar de oerbron. Elke keer opnieuw krijgen we de kans om een beetje hoger in de ‘school’ van het leven te komen’

- Ton Rijkers / Op weg naar spiritueel Leiderschap / p. 42

Je hoeft van mij niet te geloven in reïncarnatie, maar wel in de menselijke ontwikkeling en dat een mens gemaakt is om zich continu te ontwikkelen en daar intrinsiek gelukkig uit kan halen. 

6. Het zesde principe: oorzaak en gevolg / karma 

Dit principe wordt ook wel karma genoemd: wat de mens zaait, zal hij ook (op ten duur) oogsten. Het leven is dus een spiegelbeeld van al je voorafgaande handelingen.

Het is een principe van uiterst eerlijke en onverbiddelijke rechtvaardigheid. Karma biedt elke mens de kans om te leren en zijn leven te verbeteren – als hij zich er maar van bewust is dat de wereld signalen geeft en deze ook kan opvangen en kan incorporeren in zijn leven.

Ieder mens draagt zijn eigen karma, waardoor ‘de beste weg’ voor de een niet de beste weg voor de ander hoeft te betekenen. Ieder heeft zijn eigen levenspad te bewandelen. Je kunt als mens en als leider dus jouw eigen levenspad of -visie niet strikt opleggen aan een ander. Ieder mens draagt en heeft zijn eigen karma en heeft dus zijn eigen levenspad te bewandelen.

‘De universiteit van het leven wordt gevormd door klassen, door het gezin en het milieu waarin wij worden geboren. Daarbij is ieder mens leraar en leerling tegelijk. Allen met wie wij in aanraking komen en wij opgroeien en tijdens ons verdere leven, zullen óf ons iets leren óf iets van ons ontvangen. We geven of ontvangen wat wij nodig hebben, al is het niet meer dan een glimlach of een afkeurende blik. Het is een natuurlijke uitwisseling die naar beide kanten werkt, of wij ons ervan bewust zijn of niet. Het is onze houding tegenover de omstandigheden van het leven, die onze toekomst bepaald en ons precies die lessen leert die het mogelijk maken dat ons bewustzijn uitgroeit tot een ruimer begrip van onze verantwoordelijkheden’

- Long (1988)

7. Het zevende principe: gelegenheid

Evolutie en persoonlijke ontwikkeling vinden plaats door innerlijke stuwkracht en hoe jij omgaat met de reacties van jouw omgeving en hoe jij deze inlijft in deze kracht.

Deze reacties bieden jou de gelegenheid om hier iets mee te doen. Dit kan helpen om jouw persoonlijke karma te verwerken en te vereffenen - zodat je verder kan evolueren op weg naar een grotere harmonie en eenheid met jezelf en je omgeving.

De natuur geeft ons dus kansen om de kracht en de wijsheid te verkrijgen om aan onszelf te kunnen werken.

Afsluiting

Deze universele principes kunnen ons richting geven in onze spirituele mensontwikkeling en - evolutie en het vergroten van je zelfkennis. Bovendien draagt het bij aan het verklaren van allerlei gebeurtenissen in je leven!

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer 

www.GuidoFox.nl